۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

اعضای شوراعضوهیات علمی دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی:علوم اداری و اقتصاد

 
آدرس پست الکترونیکی : h.amiri[at]ase.ui.ac.ir          
 
 

مهندس حسین حدیدی
نماینده شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
زمینه تحقیقاتی: شیمی و کارآفرینی توسعه

 
آدرس پست الکترونیکی : h.hadidi[at]istt.ir                  
 
 


دکتر محمد گوهریان
مدیر عامل شرکت خصوصی گز سکه
زمینه تحقیقاتی:فعال زیست بوم کارآفرینی استان

 
آدرس پست الکترونیکی : -                                            
 
 

مهندس صفر نورالله
فعال زیست بوم کارآفرینی استان
زمینه تحقیقاتی: مهندسی برق

 
آدرس پست الکترونیکی : h.amiri[at]ase.ui.ac.ir          
 
 


عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی:آینده پژوهی

 
آدرس پست الکترونیکی : Goli.a[at]eng.ui.ac.ir           
 
 

عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی: مهندسی برق
 

 
آدرس پست الکترونیکی : Koofigar[at]ase.ui.ac.ir
 
 


عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی: مهندسی کامپیوتر

 
آدرس پست الکترونیکی: m.mahdavi[at]eng.ui.ac.ir   
 
 


عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی: مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل

 
آدرس پست الکترونیکی : Ar.jafarian[at]trn.ui.ac.ir     
 
 

عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی: شیمی آلی و پلیمر
 

 
آدرس پست الکترونیکی : A.mohammadi[at]sci.ui.ac.ir
 
 


عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی: زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی

 
آدرس پست الکترونیکی: R.shafiei[at]sci.ui.ac.ir   
 
 

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی:مهندسی پزشکی

 
آدرس پست الکترونیکی : Yazdchi@eng.ui.ac.ir  
 
 

آقای فریبرز محمدی
کارشناس مرکز رشد و دبیر شورای پذیرش
زمینه تحقیقاتی:اقتصاد دانش بنیان

 
آدرس پست الکترونیکی : f.mohammadi@stf.ui.ac.ir  
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/08
تعداد بازدید:
732
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان -بلواردانشگاه - دانشگاه اصفهان - روبروی مصلای دانشگاه - مرکز رشد و کارآفرینی (دانشکده قدیم علوم تربیتی و روانشناسی)
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37934363  
تلفکس: 37932924
E-mail: roshd-esf@res.ui.ac.ir
Powered by DorsaPortal